56. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)”

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ใน พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ซึ่งค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 2.1 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 40.0 พีพีบี) ที่มีค่าเท่ากับ พ.ศ. 2560 โดยค่าที่ตรวจวัดได้บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรีเท่ากับ 2.0 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2561) พบว่า ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลง

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2561

หมายเหตุ: ppb : part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562